ЦИВИЛ МЕДИА за реформите на одбраната

Подготовката на оваа истражувачка сторија е поддржана од Иницијативата за демократија на
Западен Балкан, програма на Фондацијата за демократија на Вестминстер. Содржината на оваа
истражувачка сторија не ги одразува ставовите или мислењата на Фондацијата за демократија на
Вестминстер или Британската влада.

ПРЕЗЕМЕТЕ ТУКА.

Print Friendly, PDF & Email