Vullnetarisht DEKLAROJ se e mbështes CIVIL-Qendrën për Liri (në tekstin që vijon:Civilin). Me këtë deklaroj se:
1. E lexova, e kuptova dhe në tërësi e mbështes Statutin e Civilit;
2. Tërësisht pajtohem me vizionin dhe misionin e Civilit;
3. Plotësisht do t’i përmbahem Kodeksit të Civilit;
4.Në mënyrë aktive do të angazhohem për plotësimin e vizionit, misionit dhe vlerave kyçe, si dhe për qëllimet dhe detyrat të Civilit;
5. Në mënyrë aktive do të kontribuoj për imazhin pozitiv të Civilit në opinion;
6. Do të angazhohem për respektimin e Deklaratës Universale për të drejtat e njeriut, Konventës evropiane për të drejtat e njeriut dhe dokumente tjera ndërkombëtare dhe nacionale dhe legjislativa që janë në pajtim me Statutin dhe dokumentet tjera themelore dhe strategjike të Civilit.

Me këtë, pajtohem dhe pohoj se: - Jam i/e njoftuar me përmbajtjen e dokumenteve themelore, si dhe me aktivitetet e Civilit; - Civili nuk ndërmerr harxhime të cilat mund të dalin nga ky veprim; - Civili nuk ndërmerr përgjegjësi të cilat mund të dalin nga anëtarësia në Civil. PROCEDURA: Përveç kësaj Deklarate, dërgoni edhe letër motivimi dhe fotografi në members@civil.mk  që të merreni parasysh për aktivim në kornizat e Civilit.

Deklaratë për Mbështetje

 

Dëshmoni se nuk jeni robot