CIVILI rekomandon të përmirësohen kushtet për punë në Komisionet Komunale Zgjedhore

CIVIL – Qendra për Liri e përshëndeti vendimin e qeverisë pëpr zgjidhjen e problemit shumëvjeçar të KSHZ me hapësirat zyrtare. Megjithatë, mbeten ende sfida tjera lidhur me kushtet për punë të organveve të KSHZ.

Gjatë vëzhgimit zgjedhor në vitet e kaluara, Civili ka shënuar se një nhumër i madh i komisioneve komunale zgjedhore janë të vendosur në ambiente me qasje të keqe dhe pa kushte elementare për punë. Disa herë në të kaluarën, Civili ka kërkuar nga institucionet relevante të shtetit të sigurojnë kushte për punë ta papenguar dhe cilësore të Komisionit Shtetëror Zgjedhor dhe të gjtiha organeve të tij.

Në këtë kuptim, Civili rekomandon që në pajtim me zgjidhjet ligjore, KSHZ të zbatojë kontrollimin në terren të objekteve në të cilat janë të vendosur komisionet komunale zgjedhore dhe të merr masa për përmirësimin e kushteve për punë dhe qasje.

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Macedonian English